Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

avgust 2013
16
petak

Javna nabavka velike vrednosti JN br.05/2013

Štampa

Komisija za javnu nabavku Doma zdravlja „Temerin“ je izradila konkurusnu dokumentaciju i 16.08.2013. godine, pokrenula postupak javne nabavke lekova koji se izdaju na recept (J.N.br.05/2013 - lekova sa liste A i A1/RFZO, lekova liste D/RFZO i medicinska pomagala/RFZO...

Opširnije...

avgust 2013
15
četvrtak

Javna nabavka male vrednosti br.03/2013

Štampa

Na оsnоvu čl.55. stav 1. tačka 2, čl. 61 stav 1 Zakоna о javnim nabavkama (Sl.gl. RS 124/12) , čl.6. Pravilnika о оbaveznim elementima kоnkursne dоkumentacije u pоstupcima javnih nabavki i načinu dоkazivanja ispunjenоsti uslоva i Оdluke о pоkretanju pоstupka javne nabavke male vrednоsti, nabavka radоva br.03/2013 оd 13.08.2013.gоd. ...

Opširnije...

maj 2013
21
utorak

Javna nabavka velike vrednosti JN br.02/2013

Štampa

Komisija za javnu nabavku Doma zdravlja „Temerin“ je izradila konkurusnu dokumentaciju i 20.05.2013. godine, pokrenula postupak javne nabavke lekova koji se izdaju na recept (J.N.br.2/2013 - lekova sa liste A i A1/RFZO, lekova liste D/RFZO i medicinska pomagala/RFZO...

Opširnije...

Potkategorije