Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

JNMV 03-2017 - stomatološki potrošni materijal

Štampa

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija

- Pоziv za dоstavljanje pоnuda


Izmena dokumentacija za preuzimanje:

- Obaveštenje o prudužetku roka

- Tabela sa partijama za izmenu

- Pitanje i odgovor


Odluka o dodelil ugovora:

- Odluka


Odluka o izmeni odluke o dodelil ugovora:

- Odluka